Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE ROMANYÀ VALLS, S.A.
www.romanyavalls.com

 

ROMANYÀ VALLS, S.A. (en endavant ROMANYÀ VALLS, S.A. ) amb domicili a Plaça Verdaguer, 1, 08786 - Capellades, Barcelona amb CIF A08517922 representada per Gemma Romanyà Valls amb NIF 37618860Z posa a disposició al seu lloc web www.romanyavalls.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

 

ROMANYÀ VALLS, S.A. està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, 05/08/1978, Tom 3648, Llibre 2999, Secció 2ª, Foli 53, Full: 38966, Inscripció: 1ª.

 

Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusiva l’ús del lloc web de ROMANYÀ VALLS, S.A. per part dels USUARIS que accedeixin a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web www.romanyavalls.com a totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, per tal que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’Internet. L’USUARI no podrà introduir les seves dades sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

 

L’accés al web de ROMANYÀ VALLS, S.A. implica la acceptació sense reserves de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no fer servir el lloc web i els serveis oferts al mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÈS I ÚS

 

1.1.-La utilització del lloc web de ROMANYÀ VALLS, S.A. no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, a menys que aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents a www.romanyavalls.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic. Aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

 

Expressament ROMANYÀ VALLS, S.A. prohibeix els següents:

 

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir per qualsevol mitjà en el lloc web o a través del mateix qualsevol tipus de dany als sistemes de ROMANYÀ VALLS, S.A. o a tercers.

 

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

 

1.2.- ROMANYÀ VALLS, S.A. podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

 

SEGONA.- CONTINGUTS.- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

 

2.1.- ROMANYÀ VALLS, S. a. utilitzant fonts internes i externes de tal manera que ROMANYÀ VALLS, S.A. únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

 

2.2.- ROMANYÀ VALLS, S. a. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

 

TERCERA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- ROMANYÀ VALLS, S.A. informa que el lloc web www.romanyavalls.com, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació d’aquests elements protegits excepte consentiment exprés de ROMANYÀ VALLS, S.A. ROMANYÀ VALLS, S.A. utilitza fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers, citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació d’aquestes referències.

 

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

CINQUENA.- En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. ROMANYÀ VALLS, S.A. podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de ROMANYÀ VALLS, S.A.